Ako využiť klinoptilolit na čistenie vôd

Štandardný
klinoptilolit

Znečistenie vôd je dnes alarmujúce

Problémom, s ktorým už dlho bojujeme, je znečistenie vôd odpadovými vodami, ktoré produkujú rôzne odvetia priemyslu. Náklady na ich čistenie sú čoraz vyššie, preto sa zavádzajú prísne zákony.

Odpadové vody obsahujú množstvo škodlivých, ťažkých kovov. Jednou z metód na ich odstraňovanie je použitie prírodného zeolitu, ktorý vo veľkej miere obsahuje minerál klinoptilolit. Ten sa používa nie len na čistenie vody, ale veľké využitie má tiež napríklad v stavebníctve, poľnohospodárstve, chovateľstve a pod.

Čistenie vody zdravo a efektívne

Ťažké kovy, medzi ktoré patrí napríklad chróm, meď a nikel, sú znečisťujúce látky, ktoré ohrozujú životné prostredie. Tieto kovy sú silne toxické už pri malej koncentrácii. Produkujú ich rôzne priemyselné prevádzky. Tými sú napríklad textilný, kožiarsky a fotografický priemysel. Veľký odpad vzniká pri ťažbe a spracovaní rudy, povrchovej úprave kovov a produkujú ho taktiež hute či valcovne. Producentov odpadových vôd je však oveľa viac.

Keďže náklady na odstraňovanie ťažkých kovov z vôd je veľmi nákladné, hľadajú sa lacné ale efektívne metódy čistenia. Jednou z možností je metóda iónovej výmeny a sorpcia. Na tú sa používajú zeolity, ktoré sú ľahko dostupným, prírodným materiálom. Zeolitov je asi 50 druhov, no v tomto prípade najlepším kandidátom je zeolit, ktorého súčasťou je klinoptilolit. Pórovitý minerál plný dutiniek a kanálikov má tú vlastnosť, že zachytáva látky plynného, kvapalného aj pevného skupenstva.

Zeolit klinoptilolit

klinoptilolit

Klinoptilolit – efektívne riešenie na čistenie vôd

Zeolit sa vyznačuje vysokou adsorpčnou schopnosťou a funguje na podobnom princípe ako špongia. Čím dlhšie je zeolit (klinoptilolit) ponorený vo vode, tým viac ťažkých kovov je schopný adsorbovať. Pri porovnaní sorpcie už spomenutých kovov, zeolit vykazuje vyššiu sorpciu v prípade medi a niklu, než v prípade chrómu.

Klinoptilolit má v praxi veľké využitie. Používa sa napríklad aj na čistenie akvárií. Sorpčný minerál okrem škodlivého amoniaku, ktorý sa vo vode nachádza, eliminuje aj pachy, plyny. A celkovo zlepšuje kvalitu vody. Vaše živočíchy, ktoré v akváriu máte to určite ocenia.