Kapitálové spoločnosti majú dve základné formy

Štandardný

Je všeobecne známe, že obchodné spoločnosti je možné z hľadiska platných právnych noriem rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvou skupinou sú spoločnosti osobné a druhou kapitálové spoločnosti. Cieľom takéhoto delenia je vystihnúť základné princípy, ktorými je právna úprava oboch skupín obchodných spoločností definovaná a ovládaná. Platí však, že hranica tohto delenia je však veľmi plynulá.  V jednotlivých typoch obchodných spoločností možno nachádzať znaky oboch skupín. V tomto základnom rozdelení možno medzi osobné spoločnosti zaradiť verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť. Typickými kapitálovými spoločnosťami sú potom spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

kapitálové spoločnosti

Vyberajte správnych spoločníkov

Kapitálové spoločnosti a ich spoločníci

Základným rozdielom medzi osobnými a kapitálovými spoločnosťami je predovšetkým to,  že všetci, alebo aspoň niektorí spoločníci osobných spoločností ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, solidárne a celým svojím majetkom. Spoločníci kapitálových spoločností neručia za záväzky spoločnosti za trvania spoločnosti vôbec, alebo je ich ručenie veľmi obmedzené nielen v rozsahu, ale aj dobou  trvania ich ručenia. Z dôvodu, že spoločníci osobných spoločností ručia solidárne celým svojím majetkom za záväzky spoločnosti, nepredpisuje obchodný zákonník pre verejnú obchodnú spoločnosť povinnosť vytvárať pri jej založení ani v priebehu jej trvania základný kapitál. Osobné spoločnosti tiež nemusia, vzhľadom k osobnej účasti spoločníkov na činnosti a riadenie spoločnosti, zriaďovať žiadne riadiace a dozorné orgány spoločnosti. Ich štatutárnymi orgánmi sú všetci neobmedzene ručiaci spoločníci, ak nestanoví spoločenská zmluva inak.

kapitálové spoločnosti

Majte svoje financie pod kontrolou

Riadenie kapitálových spoločností

Spoločníci kapitálových spoločností sa nepodieľajú osobne na činnosti spoločnosti, podieľajú sa len svojím vkladom na základnom majetku spoločnosti. Pre kapitálové spoločnosti je stanovená povinnosť vytvárať pri založení základný kapitál. Kapitálové spoločnosti musia zriaďovať zákonne predpísané orgány, prípadne môžu zriaďovať orgány ďalšie. Rozdielom medzi kapitálovou a osobnou spoločnosťou je aj to, že ukončenie účasti neobmedzene ručiaceho spoločníka na osobnej spoločnosti spôsobuje zo zákona jej zrušenie, ktoré však môžu zostávajúci spoločníci vo vzájomnej dohode odvrátiť. Na trvanie kapitálovej spoločnosti ukončenie účasti niektorého zo spoločníkov  takýto vplyv nemá.