Kŕmne zmesi hospodárskych zvierat s pridaným zeolitom

Štandardný
kŕmne zmesi

Rozdiel spoznáte na zdraví a správaní vašich zvierat

Technologický pokrok v celosvetovom poľnohospodárstve je evidentný na každom kroku. Chov hovädzieho dobytka a koncepcia trvalo udržateľného rozvoja sú častou a dôležitou témou nielen na odborných fórach zameraných na toto výrobné odvetvie. Pri konfrontácii s konceptom udržateľného rozvoja v poľnohospodárskej produkcii je potrebné snažiť sa o plánované riadenie racionálneho využívania prírodných zdrojov surovín.

Aj s cieľom šetriť spotrebované energie. Snahou chovateľov a pestovateľov plodín je získavať kladné energetickej bilancie aj pri chove hospodárskych zvierat. To znamená vyrábať viac s nižšou spotrebou zdrojov a zníženou produkciou odpadov. Vyrábať a používať aj také kŕmne zmesi, ktoré nezaťažujú zbytočne životné prostredie. Je to veľká výzva aj pre nové netradičné prírodné nerastné suroviny. Je to aj široký priestor uplatnenia pri aplikácii prírodného zeolitu. Súčasná situácia a naše znalosti jednoznačne potvrdzujú, že už v súčasnosti existuje niekoľko obchodných príležitostí pre prírodný zeolit v poľnohospodárstve. Aj ako prímes do kŕmnych zmesí.

Kŕmne zmesi s pridaným zeolitovým substrátom

kŕmne zmesi - zeolit

Kŕmna zmes so zeolitom

Niekoľko ostatných desaťročí sa v oblasti živočíšnej výroby v mnohých krajinách pridávajú výrobky na báze prírodného zeolitu ako prísada do nosných krmív hospodárskych zvierat. Len v malých množstvách a v určitých doporučených pomeroch. Ich pozitívna prítomnosť v kŕmnej zmesi je zdôvodnená mnohými výsledkami vedeckých štúdií a dlhodobých pozorovaní a experimentov. Do svojich kŕmnych zmesí ich pridávajú hlavne chovatelia dobytka, ošípaných a hydiny.

Prítomnosť zeolitov v dlhodobom stravovacom režime má priaznivý vplyv nielen na rast chovaných zvierat, ale vylepšuje sa vplyvom prítomného zeolitu v krmive aj celková účinnosť a stráviteľnosť podávaných krmív. Prejavuje sa to aj znižovaním chorobnosti a zamedzuje sa takto aj predčasnej úmrtnosti zvierat. Zeolity pridané do stravy pre kravy na farmách ovplyvňujú adsorpciu prebytku amoniaku v ich zažívacom trakte.

Môže aj zeolit prispieť k zníženiu skleníkových plynov?

Poľnohospodárstvo môže znižovaním výrobných nákladov prospešne prispieť k redukcii produkcie skleníkových plynov. V poslednej dobe je potenciál zeolitu k zníženiu emisií skleníkových plynov, najmä zlúčenín dusíka pochádzajúcich z poľnohospodárskej činnosti, všeobecne uznaný a akceptovaný.

kŕmne zmesi

Zeolit – klinoptilolit

Bolo preukázané, že prírodné zeolity v krmive, aj v kombinácii s rôznymi typmi zeolitových hnojív, prispievajú k zvyšovaniu dosahovaných výsledkov v poľnohospodárskej produkcii. Jednoducho aj tým, že sa obmedzujú straty prítomných živín. Vo veľkochovoch dobytka kŕmna zmes s pridaným zeolitom tiež prispieva k ekologickejšiemu spracovávaniu exkrementov zvierat. Ďalší nezanedbateľný a obrovský potenciál minerálu zeolit je v oblasti adsorpcie amoniaku a iných nečistôt v procese transformácie hnoja . Existuje mnoho technických dokumentov, ktoré podporujú tento typ aplikácií prírodných zeolitov a tieto použitia sú už celkom úspešne realizované v niekoľkých krajinách.

Výsledky štúdií o možnostiach pridávania zeolitu do krmív sa neustále objavujú a sú dostupné aj širšej verejnosti. Potravinová bezpečnosť narastajúcej svetovej populácie je dlhodobou záležitosťou. Môže teda aj zeolit nejakým spôsobom prispieť k znižovaniu nežiadúcich skleníkových efektov? Stručná odpoveď znie, že určite áno.