Občas potrebujeme aj apostilu

Štandardný

Možno, že sa chystáte sa prácou alebo štúdiom do zahraničia. Dá sa predpokladať. že budete potrebovať ukázať a použiť nejaký úradný dokument alebo inú verejnú listinu vydanú slovenskými orgánmi. A možno sa stretnete aj s tým, že si od vás budú pýtať tzv. apostilu. Bez tejto prílohy vám zahraničné orgány s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnu akceptovať váš platný dokument. Ak by ste sa neradi ocitli v takej situácii, je rozumné a vhodné naštudovať si niečo základné o tom, čo vlastne apostila je, kde je možné ju získať, kedy a kde nie je vôbec potrebná.

apostila

Pred cestou do zahraničia si vybavte „papierovačky“.

Čo je to vlastne tá apostila?

Pod pojmom „apostila“ sa obecne rozumie doložka, ktorá sa pripája k verejnej listine v prípade, že táto listina sa má uplatniť a použiť k nejakému účelu v zahraničí. Jej podstatný zmysel spočíva v tom, že na jej základe si môže akýkoľvek úradník v zahraničí byť istý, že váš doklad či verejná listina, ktorú mu predkladáte, nie je sfalšovaná. Apostila potvrdzuje pravosť vydania listiny skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú listinu vydať. V našej republike sa apostilujú dokumenty od roku 2002. Vtedy náš štát pristúpil k medzinárodnej zmluve, ktorá apostilovanie dokumentov zaviedla. Apostilácia listín nahradila dovtedy platnú superlegalizáciu (vyššie overenie listín), ktorá sa musela zrealizovať v niekoľkých etapách. Namiesto toho je apostila podstatne jednoduchšia a rýchlejšia.

apostila

S apostilou budete mať v zahraničí istotu.

Aké orgány vykonávajte apostiláciu?

Ak si napr. potrebujete overiť výpis z obchodného registra vydaný Slovenskou republikou a potrebujete ho použiť v zahraničí, obráťte sa na krajský súd. Ten vám k originálu výpisu z obchodného registra pripojí apostilu. Následne si celý dokument vrátane apostily dáte preložiť do úradného jazyka štátu, v ktorom plánujete svoj výpis z obchodného registra použiť. Apostilu k verejným listinám vydaným na Slovensku nevydáva jeden špecializovaný úrad. Takýto úrad neexistuje. Dokumenty a listiny sú apostilované rôznymi úradmi podľa toho, kým a kde boli tieto vaše dokumenty vydané.